Uslovi upotrebe

PAŽNJA: UPOTREBOM OVOG INTERNET SAJTA POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI OVE USLOVE UPOTREBE (U DALJEM TEKSTU “USLOVI”) I SLAŽETE SE DA STE OBAVEZNI DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE PRIMENLJIVE ZAKONE I PROPISE. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NEMOJTE KORISTITI OVAJ INTERNET SAJT.

Uvod

Ovaj internet sajt (u daljem tekstu "Sajt") vam je omogućio Garant doo, Prigrevačka 49, 25265 Svilojevo, Srbija (u daljem tekstu: "Garant").

Upotreba internet sajta

Sav materijal na Sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, Vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, Vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Privatnost

Garant zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio Vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanim na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Linkovi na druge sajtove

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog informativnosti za Vas. Garant nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Garant nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima ili uslugama koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija

INFORMACIJE I/ILI USLUGE (“SADRŽAJ”) PRIKAZAN NA OVOM SAJTU JE PRIKAZAN “KAO TAKAV” BEZ IKAKVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE. GARANT SE EKSPLICITNO OGRANIČAVA DO MAKSIMALNOG STEPENA ODREĐENOG ZAKONOM, OD BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE STATUTARNE ILI BILO KOJE DRUGE GARANCIJE ILI ZASTUPNIŠTVA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE TRŽIŠNE ISPLATIVOSTI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI POŠTOVANJA INTELEKTUALNIH ILI SVOJINSKIH PRAVA. SADRŽAJ ČINE ISKLJUČIVO INFORMACIJE OPŠTE PRIRODE, KOJE NISU NAMENJENE ZA REŠAVANJE SPECIFIČNIH SITUACIJA ILI ZA NEKU KONKRETNU OSOBU ILI ENTITET, I KOJE NE PREDSTAVLJAJU PROFESIONALNI SAVET.

U MAKSIMALNOM STEPENU KOJI ZAKON DOZVOLJAVA, GARANT NE DAJE GARANCIJE ZA TAČNOST, PRIMENJIVOST, POUZDANOST I KOMPLETNOST SADRŽAJA NA OVOM SAJTU, KAO NI GARANCIJU NEPREKIDNOG RADA, PRAVOVREMENOSTI, BEZBEDNOSTI ILI ODSUSTVA GREŠAKA. GARANT MOŽE PROMENITI SADRŽAJ OVOG SAJTA U BILO KOJE VREME I BEZ PRETHODNOG UPOZORENJA. SADRŽAJ NA OVOM SAJTU MOŽE BITI ZASTAREO, A GARANT SE NE OBAVEZUJE DA GA AŽURIRA. SADRŽAJ OBJAVLJEN NA OVOM SAJTU MOŽE SE ODNOSITI NA USLUGE KOJI NISU DOSTUPNI U VAŠOJ ZEMLJI.

Ograničenje odgovornosti

U MAKSIMALNOM STEPENU DOZVOLJENOM ZAKONOM, GARANT ILI DRUGA LICA POMENUTA NA OVOM SAJTU NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA NASTAJE KAO POSLEDICA UPOTREBE, ODLAGANJA ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, ILI REZULTATA UPOTREBE OVOG SAJTA, SAJTOVA NA KOJE VODE LINKOVI SA OVOG SAJTA ILI SADRŽAJA OBJAVLJENOG OVDE ILI NA DRUGIM POMENUTIM SAJTOVIMA, BEZ OBZIRA DA LI JE ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU ILI DRUGOM PRAVNOM SREDSTVU ILI DA LI JE KLIJENT BIO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Predviđanja i izjave o namerama

Saopštenja o tome šta se očekuje u budućnosti, a koja se eventualno nalaze na ovom internet sajtu izneta su shodno našim najboljim znanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Garant bude ostvario u praksi mogu se znatno razlikovati od tih predviđanja, zato što zavise od čitavog niza činilaca koji su, ponekad, kontrole preduzeća Garant.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Ova pravila i uslovi upotrebe podložni su izmenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na Sajtu.